برگزاری دوره های آموزشی

مراکز تماس، ارتباط و یا تلفن‏خانه هر سازمان نقش بسزایی در مدیریت ارتباطات تلفنی و معرفی سطح فرهنگ اداری و سازمانی دارد.

بنابراین شرکت سفیرآبی آرام به عنوان یکی از تخصصی‏ ترین مراکز ارتباط مشاع درکشور، در راستای بهبود ارائه خدمات و مشتری مداری و مدیریت ارتباطات تلفنی تصمیم به برگزاری دوره‏ های تخصصی مرتبط با فعالیت خود نموده است.

واحد آموزش مجموعه با مطالعه نیازهای آموزشی و با بررسی چالش‏ ها و مسائل روز در حوزه مراکز ارتباط، برنامه‏ های آموزشی ویژه‏ ای را طراحی نموده است؛ این برنامه ‏های اختصاصی در قالب دوره‏ ها و کارگاه‏ های آموزشی در محل شرکت و یا سازمان ها اجرا می‏شود، که تاثیر چشمگیری در توسعه، بهبود مهارت و شایستگی ‏های تیم پاسخگویی و ارتباط با مشتریان سازمان‏ها خواهد داشت.